۱۳ فروردین ۱۳۹۵ | چاپ | |

راه های تماس با کتابخانه مردمی امیرحسین فردی:

آدرس: مشهد، بلوار طبرسی شمالی، طبرسی شمالی ۱، کتابخانه مردمی امیرحسین فردی

تلفن: ۰۵۱۳۲۱۴۷۴۴۸

پست الکترونیک: amirhosein.fardi92{..@..}gmail {...}com

 

 
| چاپ | |