از نظرات خوانندگان رمان جان شیعه، اهل سنت

۵ خرداد ۱۳۹۵ | چاپ | |

رمان جان شیعه، اهل سنت را که با اجازه نویسنده کتاب، خانم ولی نژاد صحافی کردیم و گذاشتیمش توی کتابخانه به عنوان امانت ویژه، برگه نظرات هم می دادیم به خوانندگان.

یک خانم ۴۲ ساله نظر داده اند:

دیدگاه من در برابر سنی و شیعه تغییر کرد. چون من در مورد سنی چیزی نمی دانستم. ما باید با هم دوست و برادر باشیم تا بتوانیم با دشمنان مبارزه کنیم و مواظب تفرقه باشیم تا دشمن به نتیجه خودش نرسد. امیدوارم چیزهای بهتری درباره اهل سنت بدانم.

باید مواظب شیطان درون و بیرون خودمان باشیم.

با سپاس فراوان

jan-shia-ahl-sunnat

 

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر