با همت بر و بچه های مقر کتاب

۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ | چاپ | |

امسال چهارصد مسجد در مشهد اعتکاف برگزار می کنند. بچه های مقر کتاب مشهد، برای هرمسجدی که کتاب بخواهند، به صورت امانی کتاب دراختیارشان می گذارد.

حتی دقیقه نود.
مقرکتاب هروز صبح تا ظهر

۳۷۳۱۵۴۲۱

۰۹۱۹۶۱۵۸۴۲۱

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر