۲۳ فروردین ۱۳۹۴ | چاپ | |

بازتاب گزارش اختتامیه مسابقه کتابخوانی زندانی کوچک در برخی رسانه ها با این عنوان بود:

گزارشی از اختتامیه مسابقه کتابخوانی در ۲۰ تشکل حاشیه شهر مشهد؛
امیر حسین فردی هنوز زنده است و بچه‌ها را کتابخوان می کند

بازتاب گزارش در قاصد نیوز

بازتاب گزارش در تریبون مستضعفین

بازتاب گزارش در پایگاه رسمی زنده یاد امیرحسین فردی

 
| چاپ | |
 
ارسال نظر